Pogoji in pravila nagradnih iger

Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradnih igrah veljajo za vse nagradne igre, objavljene na Facebook, Instagram, LinkedIn ali kakršnim koli drugem socialnem omrežju podjetja Recosi d.o.o. so.p..

1. člen – Organizacija
Organizator nagradne igre je Recosi d.o.o. so.p., PE Partizanska 24, 2310 Slovenska Bistrica (od tu naprej imenovan organizator).

V kolikor nagradno igro soorganizira kakršno koli drugo podjetje ali poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in po dogovoru izvede nagradno žrebanje, organizator pa je odgovoren za izvedbo nagradne igre na svoji spletni strani ali socialnih omrežjih.

V kolikor je za zagotovitev nagrad odgovoren so-organizator, a ta nenadno odstopi od sodelovanja v nagradni igri, vse aktivnosti in odgovornosti do zmagovalcev prevzame organizator.

2. člen – Pogoji sodelovanja
V nagradnih igrah lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V kolikor v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba (mlajša od 18 let), je za prevzem nagradnih sredstev potrebno predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V kolikor se nagradna igra izvaja na socialnem omrežju, lahko k njej pristopijo vsi zgornji točki ustrezajoči registrirani uporabniki socialnega omrežja, na katerem se izvaja nagradna igra, v kolikor v opisu nagradne igre ni navedeno drugače.

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakup izdelkov v spletni trgovini Recositech.com.

V kolikor zaradi sodelovanja v nagradni igri udeleženec utrpi nepredvidene stroške, ki niso neposredna krivda organizatorja nagradne igre, organizator zanje ne odgovarja.

Stroški vključujejo:

  • strošek dostopa do interneta
  • strošek izdelave računa na socialnem omrežju
  • strošek prenosa podatkov z interneta
  • Strošek zaradi kraje podatkov
  • Strošek zaradi izgube podatkov
  • Vsi stroški, povezani z nagrado, ki niso neposredno navedeni v pravilih nagradne igre

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Recosi d.o.o. So.P. ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

Organizator ima pravico zavrniti sodelovanje v nagradni igri oz. zavrniti pravico do nagrade osebam, ki so v fazi glasovanja kazale znake očitnega goljufanja oz. je bilo goljufanje prijavljeno s strani drugih uporabnikov ter če za-to obstaja utemeljen sum. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko je objavo všečkal ali komentiral.

3. člen – Nagrade
Organizator bo na navedeni datum po zaključku nagradne igre izžrebal nagrajenca, ki bo prejel nagrado, kot je ta navedena v nagradni igri. Nagrajenec bo ob oznanitvi rezultatov žreba označen v komentarju pod objavo na strani, na kateri se je izvajala nagradna igra, če metoda kontaktiranja ni navedena drugače.

Žrebanje bo izvedla, s strani organizatorja potrjena, komisija. O žrebanju se vodi zapisnik. Izbor nagrajencev je dokončen in se nanj ni mogoče pritožiti. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici organizatorja.

Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive, je pa ob predhodnem dogovoru oziroma nedobavljivosti možna zamenjava za drugo nagrado v ekvivalentni ali višji vrednosti.

4. člen – Prevzem nagrad
Nagrajenec bo o nagradi in pogojih prevzema praktičnih nagrad obveščen na socialnem omrežju, na katerem se je izvajala nagradna igra, na dan žreba. Vsi izžrebanci se morajo v roku 2 delovnih dni odzvati ter organizatorju sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail) in se dogovoriti o prevzemu nagrade. Nagrade se bodo objavile skupaj s seznamom nagrajencev.

Nagrado je možno prevzeti, kot je to dogovorjeno z organizatorjem, najpogostejše metode pa so dostava preko pošte ali osebni prevzem v poslovnih prostorih organizatorja. V kolikor je prevzem nagrade izveden preko pošte, mora zmagovalec nagradne igre povrniti stroške poštnine v vrednosti 6,50 EUR.

5. člen – Varovanje zasebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu konkretne nagradne igre, še 2 leti po poteku nagradne igre.

Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov izžrebancev za namen javne objave izžrebancev nagradne igre. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelovanje osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na naslov: prodaja@recositech.com ali pisno na naslov: RECOSI d.o.o, so.p. Partizanska 24, 2310 Slovenska Bistrica. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke izbrisati v 15 dneh od prejete zahteve.

6. člen – Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– (ne)delovanje Facebook strani,

– (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,

– (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi izvirala iz nagrad,

– nedostavljene pošiljke z nagradami,

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

7. člen – Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne.

8. člen – Navodila o nagradnih igrah
Navodila nagradne igre so na spletni strani www.recositech.com v zavihku “Informacije” ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

9. člen – Končna določba
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na socialni strani, na kateri se nagradna igra izvaja ali je bila izvedena.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem, 20.06.2019.

Swipe up